Mai-Tech Macesnovo olje NANO

Lastnosti:

Macesnovo olje z visoko vsebnostjo suhe snovi (700 g/l), uporaba zunaj in znotraj, na osnovi olja in alkidnih smol, ki omogočajo optimalno prodiranje v strukturo lesa in UV stabilnost z dodatno NANO UV zaščito. Izjemna odpornost pred vremenskimi vplivi in elastičnost zagotavljata dolgotrajno obstojnost premaza.

Brezbarvno ali po želji efekt srebrnega macesna

Nanašanje:

Za doseganje optimalne zaščite priporočamo barvanje s čopičem (2 sloja), vendar macesnovo olje lahko nanašamo tudi z valjčkom ali pršenjem (potrebno redčiti s ca. 5% raztopino terpentina).

Naslednji nanos po 12 do 16 urah, temperatura nanašanja min 5 C

Embalaža:

1l, 5 l

Poraba:

1 liter zadostuje za 12 – 16 m2 v enem nanosu

Metode ravnanja z odpadki:

Popolnoma izpraznjene in suhe ploč̌evinke po določ̌ilih pravilnika niso nevaren odpadek in lahko gredo v reciklažo. Ostanke izdelka in onesnaženo embalažo oddati pooblaščenim odstranjevalcem odpadkov. Ostankov ne metati med komunalne odpadke in ne izlivati v kanalizacijo.

Transport in skladiščenje:

brez ADR/RID

Varnostno opozorilo:

R10 Vnetljivo

Varnostna navodila:

S2 Hraniti izven dosega otrok

S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi

S23 Ne vdihavati hlapov

S46 Ob zaužitju takoj poiskati zdravnišlo pomoč in pokazati embalažo oz. etiketo

S51 uporabiti le v dobro prezračevanih prostorih

Prva pomoč:

Pri stiku z očmi sprati z veliko vode

Pri zaužitju poiskati pomoč pri zdravniku, ne izzivati bruhanja

Vsebnost hlapnih organskih snovi (HOS):

max. 305 g/l VOC

Kategorija A/e: notranji/zunanji zaključni laki in lesne lazure

Meje HOS po direktivi 2004/42/EC za skupino e: 400 g/l VOC.